Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czego nie robi wspólnota AA


Tradycja dziesiąta: Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

1... Nie dostarcza alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia, nie ubiega się, ani nie usiłuje nakłaniać kogokolwiek, aby włączył się do AA.
2... Nie prowadzi spisów członków ani „historii choroby".
3... Nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje.
4... Nie łączy się z organami władzy lub administracji, ani też
z organizacjami społecznymi.
5... Nie tropi, ani nie usiłuje „kontrolować" swych członków.
6... Nie stawia diagnoz czy prognoz - ani medycznych, ani psychologicznych.
7... Nie udziela pomocy w wytrzeźwieniu (tj. odtruwaniu), pielęgnacji, hospitalizacji, nie podaje leków, ani nie udziela żadnej pomocy medycznej czy psychiatrycznej.
8... Nie oferuje usług duchowych ani religijnych.
9... Nie angażuje się w edukację czy propagandę na temat alkoholu.
10... Nie zapewnia kwater, wyżywienia, ubioru, zatrudnienia, pieniędzy czy innych korzyści lub usług socjalnych.
11... Nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych.
12... Nie przyjmuje żadnych pieniędzy za swe usługi ani żadnych wkładów z innych źródeł.
13... Nie dostarcza listów polecających dla kolegiów, adwokatów, urzędników sądowych, szkół, przedsiębiorstw, opieki społecznej lub żadnych innych organizacji lub instytucji.

Uwaga:
Poszczególny członek AA może robić niektóre z tych rzeczy na „prywatny rachunek" - nie należy to jednak do członkostwa AA. Członkami AA są także liczni profesjonaliści na polu alkoholizmu; ich praca zawodowa nie jest jednak częścią ich członkostwa w AA.
AA - jako wspólnota, nie udziela pomocy zawodowej (profesjonalnej)źródło:
Anonimowi Alkoholicy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz