Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Służba w AA


Symbol AA zawiera TRZY LEGATY:
ZDROWIENIE, JEDNOŚĆ, SŁUŻBA


Tradycja Trzecia głosi: Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. Starając się stosować w swoim życiu tę Tradycję zdrowiejemy.
Zgodnie z Tradycją Pierwszą jedność pomaga nam w utrzymaniu trzeźwości.
Każdy z nas, zdrowiejących alkoholików, ma jakiś dług wobec Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Możemy i powinniśmy go spłacić niosąc posłanie AA, zgodnie z Dwunastym Krokiem. Możemy to czynić na różne sposoby. Jednym z nich jest służba. Niektórzy mają predyspozycje do pracy w szpitalach czy więzieniach. Inni do pisania listów lub artykułów, bądź do obsługi punktu kontaktowego. Jeszcze inni posiadają zdolności do sponsorowania albo do pracy w strukturach AA. W miarę postępów w trzeźwieniu, mamy możliwość poświęcenia się służbie AA a to umacnia jedność AA i osobistą trzeźwość. Służąc jesteśmy w drodze, przezwyciężamy kryzysy i osiągamy stałe postępy w zdrowieniu. Podczas tej drogi jesteśmy nagradzani miłością, ciepłem i zrozumieniem.
Służba we Wspólnocie AA to przekazywanie innym tego, co pozwoliło nam rozwijać się, a samej wspólnocie wzrastać i być skuteczną w działaniu.
Program AA to coś więcej niż zbiór zasad pomagających nam żyć w trzeźwości, to również kierunek działania dla pojedynczych uczestników AA, grup i służb w każdej ze struktur AA.
Służba jest fundamentem istnienia Wspólnoty Aa jako całości, tak jak zaprzestanie picia jest fundamentem trzeźwości.
Jako nowicjusze obserwowaliśmy ludzi oddających swój czas, energię i serce dla Wspólnoty AA. Było to dla nas wskazówką, że my także możemy to robić. Ci z nas, którzy zdecydowali się Służyć, mogą opowiedzieć o niezwykłych korzyściach, jakie otrzymali dzięki ufnemu oddaniu się służbie. Służąc innym umacniamy swoją wiarę, doświadczamy uczucia aowskiej miłości.

DLACZEGO SŁUŻYMY?

Zwykle służba pomaga doświadczyć bliskości, wiary w siebie i we własne zdanie oraz szacunku dla siebie. Wszyscy odkrywamy, że służba pomaga naszemu zdrowieniu.
Krok Dwunasty - niesienie posłania AA to podstawowy sposób w jaki działa Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Jest to równocześnie główne zadanie oraz najważniejszy powód istnienia AA.
Musimy nieść posłanie - inaczej grozi nam upadek, a tym, do których nie dotrze nasza prawda - śmierć. Posłanie jest więc sercem Trzeciego Legatu. Każde działanie wspierające funkcjonowanie AA jak całości jest służbą.
Najlepszym miejscem rozpoczęcia służby jest macierzysta grupa.

SŁUŻBA W GRUPIE

Grupy powstają, aby realizować Dwunasty Krok. Regularny udział w mityngach .grupy macierzystej jest sam w sobie rodzajem służby, mityngi są bowiem niezbędne dla zachowania trzeźwości.
Miłość, tolerancja, wspólny wysiłek jej uczestników zachowują tożsamość grupy i pozwalają jej wzrastać. Niektórzy z nas nie są w stanie indywidualnie wykonywać pracy Dwunastego Kroku, ale każdy regularnie uczestniczący w mityngach może służyć grupie przy pracach porządkowych przychodząc wcześniej lub zostając, aby:
- zawiesić hasła i znaki AA,
- wyłożyć literaturę,
- ustawić krzesła,
- powitać innych, szczególnie tych, którzy są po raz pierwszy,
- uczestniczyć w Siódmej Tradycji,
- zaparzyć kawę i herbatę,
- zmyć i schować naczynia,
- posprzątać po mityngu.
Trzy ostanie punkty to wielka służba, dająca bardzo dużo tym, którzy się jej podejmują. Wszyscy słyszeliśmy o terapii zmywania szklanek, pozwalającej przełamać nieśmiałość. Przy niej często uzyskujemy po raz pierwszy poczucie sensu i przynależności.
W miarę trzeźwienia możemy skorzystać z propozycji objęcia służby w grupie czyli stać się według Tradycji Dwunastej zaufanym sługą. Każda grupa potrzebuje kilka osób, które zapewnią jej odpowiedzialne i sprawne funkcjonowanie.
Rzecznik - koordynuje działania innych osób pełniących służbę w grupie, czuwa nad przestrzeganiem Tradycji, reprezentuje grupę poza AA.
Prowadzący - dba o sprawny przebieg mityngu do czego niezbędna jest znajomość Tradycji AA.
Skarbnik - zajmuje się finansami grupy.
Kolporter - zapewnia, aby na każdym mityngu AA była dostępna literatura AA i biuletyn "Zdrój".
Mandatariusz - reprezentuje sumienie grupy w strukturach AA. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje: regularny udział w spotkaniach grupy macierzystej, udział w spotkaniach intergrupy, dobrą znajomość opinii panujących w grupie, dzielenie się doświadczeniami grupy macierzystej na spotkaniach intergrupy, przekazywanie informacji z intergrupy swojej grupie.
Literatura AA dokładnie opisuje zakres odpowiedzialności każdej ze służb. Tradycje przypominają o potrzebie otwartości przy pełnieniu tych służb. Przypominają także, że pełniąc Służbę jesteśmy zaufanymi sługami a nie zarządcami. Wielu z nas może opowiedzieć o niepokoju i niepewności z jakimi zaczynaliśmy służbę. Służba pomaga nam zmienić siebie i te przykre uczucia. Zaczęliśmy doświadczać głębokiego poczucia przynależności. Nasza trzeźwość umacniała się z każdym zadaniem, którego z ochotą podejmowaliśmy się, i które sprawiało, że poczuliśmy się użyteczni.

SŁUŻBA WOBEC NOWO PRZYBYŁYCH

Ciepły uśmiech i powitanie, by nowicjusz poczuł się jak u siebie. Kawa i herbata pozwalające obniżyć napięcie. Podanie swego imienia i podzielenie się swoim doświadczeniem. Także rozmowa w przerwie lub po mityngu.
Jeśli wymieniasz się z nowicjuszami numerami telefonów to może nie wygląda to jak służba, ale gdzie byłoby dziś wielu nas gdyby ktoś tego nie zrobił. Te skromne czynności to małe kroki, po to by nowicjusz poczuł się bezpiecznie, by uwierzył, że dzięki AA może przestać pić.
Jest to rodzaj miłości, która niczego nie żąda, nie szuka zapłaty a nadaje sens naszemu życiu.

SŁUŻBA W STRUKTURACH AA

Mandatariusz, a także każdy uczestnik AA biorąc udział w pracach intergrupy lub regionu może służyć poprzez:
- posłanie w więzieniach,
- posłanie w szpitalach,
- spotkania w szkołach i instytucjach,
- służbę w punkcie kontaktowym,
- współpracę z pismami AA,
- organizację publicznych mityngów;:
- organizację konwencji, warsztatów itp.
W tego typu sprawach odpowiedzialność jest podzielona między wiele grup, tworząc szersze więzi między uczestnikami. Wspólne rozwiązywanie problemów to najlepszy sposób niesienie posłania. Im więcej dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją z innymi, tym bardziej pogłębiamy naszą trzeźwość. Możemy to robić poprzez:
- służbę delegata w regionie,
- prace w służbach regionu,
- prace w zespołach regionu,
- służbę delegata na konferencję krajową.
Delegaci wybierani w regionach na coroczną Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce wysłuchują sprawozdań Komisji Służby Krajowej AA, Rady Powierników, Biura Służby Krajowej AA, redakcji "Zdroju" oraz delegatów na Europejski i Światowy Mityng Służb.
Równocześnie pracują w komisjach Służby Krajowej AA nad żywotnymi sprawami dla Wspólnoty AA, tak by mogli wskazać kierunki na przyszłość - głównie w ramach działań doradczych.
Końcowy raport konferencji zawiera wskazówki wypracowane wspólnie przez delegatów i powierników, stanowiące sugestię dla grup AA. Po zakończeniu konferencji delegaci składają sprawozdania w swoich regionach, intergrupach, grupach.

WETERANI

Na pewnym etapie trzeźwienia można uzyskać etykietę weterana. Wierzymy, że może się to przytrafić każdemu z nas. Odkryjemy wtedy, że służbę w AA przejęli młodsi; tak być powinno. Nasze Tradycje zawsze wspierały ideę rotacji służb, ale możemy poczuć się odstawieni na boczni tor, a nawet izolowani. Każdy z nas miewa takie uczucia.
Weteran, który żyje w zgodzie z Dwunastoma Krokami pozostanie spokojnie z boku, będąc jednocześnie otwarty dla swojej grupy. Jego bogate doświadczenie jest nieocenione w realizacji Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji. W ten sposób może nadal pogłębiać swoją trzeźwość i być użyteczny dla innych.

Opracowano na podstawie ulotki "Growing in the Service" zaaprobowanej przez Konferencję Służb Ogólnych AA w Wielkiej Brytanii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz