Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jak mówić o AA poza AA


Do grup ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW na całym świecie nadchodzi coraz więcej zaproszeń dla uczestników AA na spotkania poza Wspólnotą od organizacji, które pragną dowiedzieć się czegoś więcej o stosowanym w AA podejściu do alkoholizmu. Sytuacje te są powodem wielu wątpliwości:- „Czy powinienem?",

- „Co mam powiedzieć?",

- „Jak o tym opowiedzieć?".Czy w ogóle przyjmować zaproszenia na takie spotkania?Każda grupa AA sama rozstrzyga, czy chce delegować swoich przedstawicieli na takie spotkania przyjmując jakąś ogólną zasadę bądź też podejmując decyzję w każdym konkretnym przypadku. Organizacja zapraszająca wskazuje niekiedy, że interesuje ją nie tyle AA jako takie, lecz przede wszystkim samo zjawisko alkoholizmu. Prośby takie grupa AA może przekazać do którejś z agencji zajmujących się szerszymi aspektami alkoholizmu. Jednak dla członka AA opowiadanie o AA i naszym programie zdrowienia na spotkaniach poza AA pozostaje w pełnej zgodności z Tradycjami AA, o ile tylko zachowane zostaną pewne proste środki ostrożności.W wielu miejscach grupy AA uznają udział w Tego rodzaju spotkaniach za jeden z fundamentów sprawnego programu informowania społeczeństwa o AA. Uważają one, że stwarza to doskonałą okazję, by zademonstrować naszą gotowość do traktowania „naszych przyjaciół w przyjazny sposób", do uwzględniania w naszych działaniach informacyjnych roli AA w lokalnej społeczności, nade wszystko zaś - do niesienia posłania o naszym programie zdrowienia również poprzez osoby trzecie. Znaczna część tych, którzy obecnie wstępują do AA, znajduje do nas drogę dzięki wskazówkom ludzi dobrej woli nie będących alkoholikami - lekarzy, duchownych, prawników, pracowników socjalnych, pracodawców, związkowców, krewnych lub przyjaciół, którzy zetknęli się z informacjami życzliwie usposabiającymi do AA.Kto jest uprawniony?Dążąc do niesienia posłania AA za pośrednictwem osób trzecich poprzez występowanie na spotkaniach poza AA, członkowie AA przyjmują na siebie poważną odpowiedzialność. Otóż nawet jeśli będą pamiętali, aby wyjaśniać, że nie wypowiadają się w imieniu AA jako całości, wielu spośród odbiorców wyrobi sobie dobrą lub złą opinię o AA na podstawie tego, co usłyszy i jak to zostanie przekazane. Reakcja słuchaczy nie będących alkoholikami, decydująca w konsekwencji o tym, czy w przyszłości będą kierowali alkoholików do AA czy też nie, może któregoś dnia zaważyć na życiu lub śmierci alkoholika, który wciąż jeszcze cierpi.

Niezależnie od tego, jak poważne okoliczności wchodzą tu w grę, nie oznacza to, że odpowiedzialność tę mogą podejmować jedynie ci członkowie AA, którzy zostali do tych zadań specjalnie przeszkoleni, bądź też „wypróbowane autorytety". Jeśli tylko jakiś członek wspólnoty zachowuje trzeźwość w AA na tyle długo, że potrafi sensownie interpretować nasz program zdrowienia - Kroki, Tradycje i zadania służb - powinien wywiązać się z tego zadania z powodzeniem.O czym mówić?Występując na spotkaniach poza AA członkowie AA mogą wykorzystać ogrom wiadomości z własnego doświadczenia, z poznanego doświadczenia innych, a także z różnych broszur i innej literatury wydawanej przez

Fundację Biuro Służby Krajowej AA,

00-950 Warszawa I

skr. poczt. 243

tel. (022) 828-04-94.Pozostaje tylko dokonać wyboru. Oto niektóre broszury i inne materiały rekomendowane jako pierwsze źródło informacji:

- „44 pytania" -„To jest AA"

- „Jak rozumieć anonimowość"

- „Informator o AA"

- „Jak AA współpracują z profesjonalistami?"Czy powinienem opowiedzieć moją własną historię?Członkowie AA mający doświadczenie w występowaniu przed publicznością złożoną z osób nie będących alkoholikami twierdzą, że osoby takie zwykle chcą raczej dowiedzieć się, co to jest AA, czym się zajmuje, jak oni sami mogliby współpracować z AA - a nie słuchać członka AA prezentującego swoją osobistą historię, jak na mityngu AA.

Z drugiej jednak strony doświadczenie wykazuje, że podczas takich spotkań dla zilustrowania takiej czy innej kwestii użyteczne bywa odwołanie się do jakichś konkretnych sytuacji z czasu własnego picia. Przytoczenie przykładów dowodzących, że alkoholizm ma charakter postępujący lub zrelacjonowanie swojego własnego przypadku może przydać wiarygodności całej twojej wypowiedzi.

Ile problemów uda ci się poruszyć - zależy od tego, ile czasu zaplanowano na twoje wystąpienie i czy przewidziano po nim czas na pytania i odpowiedzi.

Wybór tematów do omówienia w pewnym stopniu zależy także od charakteru publiczności, z jaką będziesz miał do czynienia. Na przykład przemawiając do grona lekarzy czy duchownych będziesz zapewne akcentował inne zagadnienia niż zwracając się do uczniów szkoły średniej.Oto kilka sugestii, czego powinieneś się dowiedzieć na temat swojej publiczności:

Informacje ogólne

1. Czym się trudnią?

2. Jeśli są to członkowie jakiejś organizacji - czym zajmuje się ta organizacja i czym się kieruje w swych działaniach?

3. Jaki jest cel spotkania?

Informacje szczegółowe

1. Jakie są obecnie najważniejsze problemy tej organizacji?

2. Co wyróżniają spośród innych?

3. Czym szczycą się jej członkowie?

4. W jakim celu poproszono AA o wystąpienie?Zachowajmy naszą pozycję amatorówWystępując na spotkaniach poza AA członkowie AA powinni uważać, aby utrzymać postawę amatorów. Nie powinni przyjmować roli ekspertów w dziedzinie medycznych, fizjologicznych czy psychologicznych aspektów alkoholizmu. Na spotkaniach tego rodzaju nie sposób jednak uniknąć pytań o alkoholizm wykraczających poza problematykę związaną z AA. Podchodząc do tej sprawy praktycznie, należy po prostu udzielać możliwie rozsądnych i niedogmatycznych odpowiedzi, które zaspokoją ciekawość pytających.Występując przed grupami szczególnego rodzajuGdy przychodzi ci występować przed ściśle wyspecjalizowanymi grupami (takimi jak prawnicy, przedstawiciele organów ścigania, pracodawcy, lekarze itp.), możesz odwołać się do broszur przeznaczonych właśnie dla tego rodzaju odbiorców. Na przykład dla duchowieństwa - „Duchowni pytają o Wspólnotę Anonimowych Alkoholików"; (...). Do rozpowszechniania na takich spotkaniach przeznaczona jest również ulotka „Rzut oka na AA" czy „Artykuł Jacka Alexandra o AA"

Możesz poinformować słuchaczy, jak dotrzeć do tych broszur, albo też zaopatrzyć się w nie idąc na spotkanie. (...) Potrzebne materiały możesz nabyć w

Biurze Służby Krajowej AA,

00-950 Warszawa 1

skr. poczt. 243

ul. Chmielna 20,

tel./faks (0-22) 828-04-94Przygotowano na podstawie pdf "Speaking at Non - AA Meetings"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz