Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć Ireneusz Kaczmarczyk
Kup teraz

Książka powstała na podstawie osobistych badań autora nad grupami AA działającymi w Polsce. Zaangażowanie osób uzależnionych w działalność AA przeciwdziała marginalizacji społecznej, a specyficzne więzi tworzące się w grupach samopomocowych przyczyniają się do odzyskania wolności osobistej.
Przynależność do wspólnoty to nie tylko autoterapia i wzajemne wsparcie, ale także forma spędzania czasu, realizacja ważnych potrzeb społecznych i psychologicznych.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1: Człowiek w perspektywie humanistycznej
1.1. Interakcjonizm symboliczny. Geneza i podstawowe pojęcia
1.2. Wybrane koncepcje wolnoœci i wartoœci w ujęciu humanistyczno-egzystencjalnym
1.3. Koncepcja godnościowej regulacji zachowania Marka Kosewskiego

Rozdział 2: Uzależnienie od alkoholu
2.1. Etiologia alkoholizmu i podstawowe koncepcje leczenia
2.2. Psychoterapia a autoterapia w ruchu AA – podstawowe różnice

Rozdział 3: Podstawy funkcjonowania Wspólnoty AA
3.1. Wspólnota AA w świetle teorii Ferdinanda Tönniesa
3.2. Religijne źródła więzi grupowych
3.3. Grupa AA jako grupa samopomocy
3.4. Egzystencjalny wymiar Wspólnoty AA w ujęciu Ernesta Kurtza

Rozdział 4: Metodologia badań
4.1. Podstawy teoretyczne
4.2. Przedmiot i cele badań
4.3. Pytania badawcze
4.4. Procedura badawcza, metody i narzędzia
4.5. Dobór próby
4.6. Przebieg badań
4.7. Sytuacja badacza
4.8. Metody opracowania danych i sposób prezentacji materiału

Rozdział 5: Charakterystyka Wspólnoty AA (pierwszy etap badań)
5.1. Opis próby badawczej
5.2. Grupy AA w wypowiedziach rzeczników
5.3. Rzecznicy grup AA
5.4. Efekty uczestnictwa we Wspólnocie AA
5.5. Nawrót choroby i „wpadki”
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6: Wolność osobista i cenione wartości – proces zmiany zachowań (drugi etap badań)
6.1. Zdarzenia życiowe jako kontekst wolności wyboru
6.2. Zdarzenia życiowe ukazujące postawy wobec wartości

Rozdział 7: Socjologiczne i psychologiczne czynniki zmiany zachowania osób uzależnionych
7.1. Ruch AA w ujęciu interakcjonizmu symbolicznego
7.2. Uzależnienie jako utrata wolności według psychologii egzystencjalnej Rollo Maya
7.3. Uzależnienie od alkoholu jako „choroba godności” w świetle koncepcji Marka Kosewskiego

Rozdział 8: Podsumowanie badań

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz