Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pomóż uzależnionym Marian ŁakomskiKup teraz

* Problemy alkoholowe w wieku dorastania oraz ich przyczyny
* Założenia teoretyczne integralnego programu profilaktyki uzależnienia alkoholowego
* Znaczenie komunikacji w profilaktyce uzależnień
* Współpraca szkoły i rodziny w realizacji integralnego programu profilaktycznego

Jest to już drugie wydanie książki, której wcześniejszy tytuł brzmiał: Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców. Program został poszerzony oraz uzupełniony.

Celem prezentowanej publikacji było opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego dotyczącego wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży. Program ten nie tylko przekazuje informacje o substancjach uzależniających i uczy konkretnych zachowań wobec własnych emocji, lecz także przedstawia sposoby kształtowania u wychowanków dojrzałych postaw wobec siebie i świata zewnętrznego. Warunkiem opracowania integralnego programu wychowania w trzeźwości było całościowe i realistyczne zrozumienie wychowanka i jego sytuacji egzystencjalnej. W książce zamieszczono gotowy projekt integralnego programu profilaktycznego dla szkoły.

Publikacja jest przeznaczona szczególnie dla nauczycieli i wychowawców, a także dla rodziców, którzy, mimo że nie mają profesjonalnego przygotowania w zakresie profilaktyki uzależnień, mogą pomagać dzieciom i młodzieży w ochronie ich zagrożonej wolności.
Wstęp 7
Rozdział 1. Problemy alkoholowe w wieku dorastania oraz ich przyczyny 11
1. Charakterystyka uzależnienia alkoholowego 11
2. Uwarunkowania inicjacji alkoholowej dzieci w wieku szkolnym 21
3. Skutki uzależnienia alkoholowego w wieku szkolnym 29
Rozdział 2. Przyczyny małej skuteczności obecnie stosowanych programów profilaktycznych 37
1. Kryterium zewnętrzne oceny programów profilaktycznych 39
2. Kryterium wewnętrzne oceny programów profilaktycznych 48
Rozdział 3. Założenia teoretyczne integralnego programu profilaktyki uzależnienia alkoholowego 55
1. Personalistyczna koncepcja człowieka jako punkt wyjścia integralnego programu profilaktycznego 55
2. Elementy informacyjne integralnego programu profilaktycznego uzależnień 60
2.1. Informacje dotyczące ciała człowieka 61
2.2. Informacje dotyczące funkcjonowania psychiki 62
2.3. Informacje dotyczące rozwoju moralnego 63
2.4. Informacje dotyczące podstawowych elementów duchowości w człowieku 65
2.5. Informacje dotyczące relacji interpersonalnych 66
2.6. Informacje dotyczące prawidłowej komunikacji 67
3. Elementy formacyjne programu 69
3.1. Motywacja wychowanków 70
3.2. Kształtowanie dojrzałych postaw dzieci w wieku szkolnym 71
Rozdział 4. Znaczenie komunikacji w profilaktyce uzależnień 79
1. Społeczeństwo informacyjne a komunikacja międzyludzka 79
2. Komunikacja bez przemocy 81
2.1. Aplikacje praktyczne 84
Rozdział 5. Współpraca szkoły i rodziny w realizacji integralnego programu profilaktycznego 91
1. Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości 91
1.1. Formowanie dojrzałości w sferze psychofizycznej 92
1.2. Formowanie dojrzałości moralnej i duchowej 94
1.3. Środowisko rodzinne a nabywanie kompetencji interpersonalnych 98
2. Formy współpracy rodziny i szkoły 100
3. Współpraca instytucji wspomagających szkołę i rodzinę w realizacji programu profilaktycznego 104
3.1. Samorządy lokalne 104
3.2. Kościół 105
3.3. Służba zdrowia 108
3.4. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 109
3.5. Ruchy samopomocowe 111
3.6. Ośrodki pomocy społecznej 113
3.7. Prokuratura, policja, sądy rodzinne 115
3.8. Mass media 117
Rozdział 6. Projekt integralnego programu profilaktycznego dla szkoły 119
Zakończenie 141
Bibliografia 145


Czytaj fragment

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz