Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

12 kroków AA i Biblia


1.We admitted we were powerless over alcohol ... that our lives had
become unmanageable.
"I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature.
For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it
out." (Romans 7:18)

1.Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie
jest nie do opanowania.
Jestem, bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka
dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie.
(List do Rzym. 7:18)

--------------------------

2.Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us
to sanity.
"... my grace is sufficient for you, for my POWER is made perfect in
weakness." (2 Corinthians 12:9)
..for it God Who works in you to will and act according to His good
purpose.. (Phil. 2:13)

2.Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam
rozsądek.
lecz [Pan] mi powiedział: słabości się doskonali>. Najchętniej, więc będę się chlubił z moich
słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. (List do Koryntian
12:9)
Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z
[Jego] wolą.(List do Filipian 2:9)

---------------------------

3.Made a decision to turn our will and our lives over to the care of
GOD as we understood Him.
"... If anyone would come after me, he must deny himself and take up
his cross daily and follow me." (Luke 9:23**)

3. Postanowiliśmy by nasza wola i nasze życie należały do Boga na ile
Go pojmujemy.
Potem mówił do wszystkich: zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie
naśladuje!(Łukasz 9:23)

-------------------------

4.Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
"Let us examine our ways and test them, and let us return to the
Lord." (Lamentations 3:40)

4. Zrobiliśmy drobiazgowy nieulękły obrachunek moralny - sami
osobiście.
Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana;

--------------------------

5.Admitted to GOD, to ourselves and to another human being the exact
nature of our wrongs.
"Therefore confess your sins to each other and pray for each other so
that you may be healed." (James 5:16)

5.Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
Wyznawajcie, zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za
drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała
modlitwa sprawiedliwego.

-------------------------

6.Were entirely ready to have GOD remove all these defects of
character.
"If you are willing and obedient, you will eat the best from the
land." (Isaiah 1:19)

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich
wad charakteru.
Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie
zażywać.

-------------------------

7.Humbly asked Him to remove all our shortcomings.
"Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up." (James
4:10)

7. Pokornie prosiliśmy, aby usunął wszystkie nasze wady
Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

--------------------------
8.Made a list of all persons we had harmed and became willing to make
amends to them all.
"Therefore, if you are offering your gift at the altar and there
remember that your brother has something against you, leave your gift
there in front of the altar. First go and be reconciled to your
brother; then come and offer your gift." (Matthew 5:23, 24**)

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i skwapliwie
zrekompensowaliśmy im wszystkim.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat
twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a
najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój
ofiaruj!

--------------------------

9.Made direct amends to such people wherever possible, except when to
do so would injure them or others.
Give and it shall be given you. A good measure, pressed down, shaken
together and running over, will be poured into your lap. For with the
measure you use, it will be measured to you." (Luke 6:38**)

9.Zrekompensowaliśmy wszystkim, którym było to możliwe nie szkodząc
tym im lub innym.
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i
opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam, bowiem taką miarą,
jaką wy mierzycie>>.

---------------------------
10.Continued to take personal inventory and when we were wrong,
promptly admitted it.
"For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of
yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with
sober judgment, in accordance with the measure of faith GOD has given
you." (Romans 12:3)

10. Kontynuowaliśmy nasz obrachunek osobisty natychmiast rekompensując
krzywdy.
Mocą, bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech
nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o
sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.

--------------------------
11.Sought through prayer and meditation to improve our conscious
contact with GOD as we understood Him, praying only for knowledge of
His will, and the power to carry that out.
"May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing
in your sight, O Lord, my Rock and my Redeemer." (Psalm 19:14)
Let the word of Christ dwell in you richly..." (Col. 3:16)

11. Poszukiwaliśmy w modlitwie i adoracji trzeźwego kontaktu z Bogiem
na ile Go pojmujemy, modląc się o poznanie Jego woli, i siłę do jej
realizacji.
Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca
u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem......

--------------------------
12.Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we
tried to carry this message to alcoholics, and practice these
principles in all our affairs.
"Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should
restore him gently. But watch yourself, or you also may be
tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will
fulfill the law of Christ." (Galatians 6:1-2)

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków sprawdzoną wiadomość
przekazujemy alkoholikom i praktykujemy te zasady we wszystkich
naszych czynach
Bracia, a gdyby, komu przydarzył się, jaki upadek, wy, którzy
pozostajecie pod działaniem Ducha w duchu łagodności sprowadźcie
takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie.
Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.

Tłumaczenie kroków.
słownika.

Tłumaczenie BIBLII
Biblii Tysiąclecia.
źródło: Alcoholic Victorious: Christian 12-Step Support Groups

Gdy jeszcze nie bylo, w pełni neutralnych aowskich tekstów praca na pierwszych grupach opierała się na Biblii i tekstach Grup Oksfordzich. Np. doktor Bob wielką estymą darzył List świętego Jakuba.
Mowa o tym w "Dr Bob i dobrzy weterani"
Program Dwunastu Kroków AA w swej zawartości nie tylko zawiera elementy terapeutyczne, ale przede wszystkim zdominowany jest przez, tzw. duchowość...
Zawiera podstawowe elementy psychoterapeutycznych szkół oraz te wszystkie "Racje", "mądrości" i "Reguły duchowe", jakie przekazały nam w spadku największe religie tego świata... Zestawienie kroków można zrobić z innymi tzw. świętymi księgami...
bo owe księgi wiele ze sobą wspólnego mają, bo pielęgnują tzw. "wartości ogólnoludzkie" Dlatego jest on (ten Program AA) tak uniwersalny z Jego uniwersalnym Bogiem, jakkolwiek Go nikt nigdy nie pojmie...!;-))
Mnie osobiście wystarcza, że uwierzyłem w to czego się nauczyłem o tym Programie AA, że jest on oparty (m.in.) na spadku myślowym, jaki przekazali nam "mądrzy ludzie" od pokoleń i na wierze przekazanej nam ze wszystkich większych Religii tego świata...


dodajdo.com

2 komentarze:

 1. Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego takie a nie inne księgi zostały uznane za natchnione? Ile w Biblii jest prawdy a ile nauk narzuconych przez "władców" tego świata?

  Biblia i religia, były wykorzystywane do siana nienawiści, nietolerancji...biały człowiek ze swoją świętą księgą pod pazucha, niszczył, mordował, bogacił się... jak to możliwe, patrząc na historie i poczynania kapłanów, papieży, że wybrano te księgi, które są prawdziwe i nie ma w nich fałszu... zwłaszcza że wyboru tego dokonywano pod okiem "prawego" człowieka Konstantyna Wielkiego? Mówienie, że rozgraniczenie pism prawdziwych od tzw. apokryfów odbyło się pod działaniem Ducha Św. jest sprytne, ale mało przekonywujące zwłaszcza patrząc na historie chrześcijaństwa i jego owoce...zawsze można powiedzieć, że jest się pod działaniem jakiejś SIŁY WYŻSZEJ a ręce mieć utaplane w krwi.... Kościół wymagał ślepego i bezkrytycznego posłuszeństwa...mało to miało wspólnego z wiara... a Kościół to nie ostatnie 30 lat...

  czemu o tym pisze?
  bo jak dla mnie niektórzy alkoholicy za bardzo chcą aby AA było związane z Biblia i próbują to narzucać innym...

  OdpowiedzUsuń
 2. Myślałem, ze AA nie jest związane z żadną sektą i wyznaniem.
  "Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu."

  OdpowiedzUsuń